ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป. 1-2-3 ท่านใดอยากได้มาดูกันนะครับ

ข้อสอบปลายภาค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน  30  ข้อ  15  คะแนน  เวลา  60  นาที
1.ข้อใดกล่าวถึงความหมายของข้อมูลได้ถูกต้อง
 ก.ข้อเท็จจริงของสถานที่ต่างๆ
 ข.เหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
 ค.ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ
2.ข้อมูลของนักเรียน  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
 ก.ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
 ข.ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ
 ค.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
3.ข้อใดจัดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
 ก.ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
 ข.ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระแก้ว
 ค.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง
4.ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลไม่ถูกต้อง
 ก.ปลาทองเป็นปลาน้ำจืด
 ข.แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 ค.เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีอายุสั้น
5.การรับรู้รสชาติอาหาร  เป็นการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสใด
 ก.ตา
 ข.ลิ้น
 ค.ปาก
6.APPLE  จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
 ก.ข้อมูลภาพ
 ข.ข้อมูลตัวอักษร
 ค.ข้อมูลตัวเลข
7.การเปิดเพลงที่ชื่นชอบฟัง  จัดเป็นการรับข้อมูลประเภทใด
 ก.ข้อมูลภาพ
 ข.ข้อมูลตัวอักษร
 ค.ข้อมูลอื่นๆ
8.ข้อใดเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
 ก.แนน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนจากภารโรง
 ข.นุ่น  สอบถามเรื่องการสร้างอาคารหลังใหม่กับครูใหญ่
 ค.นุ๊ย  สอบถามเรื่องปริมาณขยะในโรงเรียนจากนักเรียน
9.ข้อมูลในข้อใดถูกต้อง
 ก.แมวสีสวาด  มีขนสีน้ำตาล
 ข.แมวขาวมณี  มีขนสีขาวทั้งตัว
 ค.แมววิเชียรมาศ  มีขนสีน้ำตาลปนเทา
10.อุปกรณ์เทคโนโลยีในข้อใด ช่วยให้ประหยัดแรงงานคน
 ก.เครื่องคิดเลข
 ข.เครื่องซักผ้า
 ค.เตาอบไมโครเวฟ
11.อุปกรณ์เทคโนโลยีในข้อใด สามารถพกพาได้สะดวก
 ก.วิทยุ
 ข.โทรทัศน์
 ค.โทรศัพท์เคลื่อนที่
12.การนำข้อมูลทางการแพทย์มาปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009   จัดเป็นประโยชน์ในด้านใด
 ก.ด้านพัฒนาตนเอง
 ข.ด้านการแก้ไขปัญหา
 ค.ด้านการพัฒนาชุมชน
13. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด มีลักษณะเหมือนกับจอโทรทัศน์
 ก. จอภาพ
 ข. ซีพียู
 ค. แผงแป้นอักขระ
14.อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา
 ก. แผ่นซีดี
 ข. แผ่นดิสก์
 ค. แฟลชไดรฟ์
15.ยูเอสบี  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างไร
 ก. ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในแผ่นดิสก์
 ข. ใช้เชื่อมต่อระหว่างแฟลชไดรฟ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
 ค. เป็นสารเคลือบผิวของแผ่นซีดี เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นซีดีเกิดการขูดขีด
16. การตั้งคอมพิวเตอร์  ควรให้ห่างจากผนังในระยะเท่าไร
 ก. 10 เซนติเมตร
 ข. 20 เซนติเมตร
 ค. 30 เซนติเมตร
17. สิ่งของในข้อใด  ที่ไม่ควรนำมาวางใกล้คอมพิวเตอร์
 ก. โทรศัพท์เคลื่อนที่
 ข. กระถางปลูกกระบองเพชร
 ค. ปากกา และกระดาษบันทึก
18. ข้อใดจัดเป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์
 ก. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start
 ข. คลิกที่ปุ่มเทิร์นออฟ  (Turn  Off)
 ค. กดปุ่มเปิด-ปิดที่จอภาพเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 19.ข้อใดเป็นการนำประโยชน์ของข้อมูลมาพัฒนาชุมชน
 ก.การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ข.การปรับเวลาในการอ่านหนังสือให้เหมาะสม
 ค.การสร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรียนให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก
20.หากนักเรียนไม่สามารถรับรสชาติของอาหารได้  นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไร
 ก.ขาดการรับข้อมูลทางลิ้น
 ข.ขาดการรับข้อมูลทางผิวหนัง
 ค.ขาดการรับข้อมูลทางประสาทสัมผัส
21.หากนักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย  ควรสอบถามบุคคลในข้อใด
 ก.เพื่อน
 ข.ผู้ปกครอง
 ค.ครูสอนพลศึกษา
22.การสังเกต  เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอย่างไร
 ก.การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลชั้นรอง
 ข.การดูข้อมูลและจดจำรายละเอียดต่างๆ
 ค.การพูดคุยกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย
23.ข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของงานเกษตร
 ก.การเลี้ยงสัตว์  
 ข.การพับกระดาษ
 ค.การปลูกต้นไม้
24.การปัดฝุ่น  ควรจำแนกข้อมูลอยู่ในหมวดหมู่ใดจึงจะเหมาะสม
 ก.งานบ้าน
 ข.งานเกษตร
 ค.งานประดิษฐ์
25.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโทรทัศน์
 ก.ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ
 ข.ใช้รับฟังและดูข้อมูลข่าว
 ค.ใช้รับฟังและดูรายการบันเทิง
26.หากนักเรียนอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด  อุปกรณ์เทคโนโลยีในข้อใดมีความจำเป็นมากที่สุด
 ก.เครื่องซักผ้า
 ข.เครื่องปรับอากาศ
 ค.เครื่องทำน้ำอุ่น
27.กล้องดิจิทัล  มีความแตกต่างจากกล้องทั่วไปอย่างไร
 ก.ใช้ฟิล์มสี
 ข.บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
 ค.ไม่สามารถเรียกดูภาพที่ถ่ายได้
28.การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม   จัดเป็นประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
 ก.ด้านการศึกษา
 ข.ด้านการทำงาน
 ค.ด้านการติดต่อสื่อสาร
29.นักเรียนสามารถวาดภาพด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด
 ก.กล้องดิจิทัล
 ข.คอมพิวเตอร์
 ค.โทรศัพท์เคลื่อนที่
30.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด  ทำหน้าที่คล้ายกับสมองคน
 ก. เมาส์
 ข. ซีพียู
 ค. แผงแป้นอักขระ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น